Sistemul de management şi de asigurare a calităţii are ca funcţie principală orientarea dezvoltării unităţii şcolare în direcţia creşterii calităţii educaţiei oferite membrilor comunităţii şi comunităţii în ansamblul ei. Astfel, evaluarea calităţii devine parte integrantă a ciclului de dezvoltare instituţională.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității Educației (C.E.A.C.) este un organism de asigurare internă a calității educației furnizate de ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.150.

 

Comisiei are  ca obiectiv prioritar este îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin stabilirea unor mecanisme instituţionale şi procedurale în direcţia dezvoltării capacităţii de elaborare, planificare şi implementare a programelor de studiu, menite să satisfacă aşteptările beneficiarilor.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității Educației (C.E.A.C.) funcționează în baza următoarei legislații:

 • Legea 1/2011 (Legea Educației Naționale) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G Nr. 75/2005, privind asigurarea calității,
 • ROFUIP /2020 (Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar).
 • de a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității în Școala Gimnazială nr.150;
 • de a răspunde cerințelor A.R.A.C.I.P. propuse de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, politicii şi strategiei de ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar, în strânsă corelare cu învăţământul superior;
 • de a atesta capacitatea Școlii Gimnaziale Ne.150 de a satisface aşteptările elevilor  prin activităţi de evaluare;
 • de a asigura protecţia elevilor prin selectarea programelor care să asigure informaţii sistematice curente şi credibile din domeniul ştiinţei şi educaţiei;
 • de a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală;
 •  de a asigura informarea şi evaluarea grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, personal nedidactic şi auxiliar, comunitatea locală etc.)
 • de a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul Școlii Gimnaziale  nr. 150.
 • Realizează evaluarea internă, a Școlii Gimnaziale Nr.150, a măsurii în care aceasta şi programul său îndeplinesc standardele de calitate;
 • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii;
 • Implementează sistemul de management al calităţii;
 • Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.150 pe baza standardelor;